دفاتر خدمات الکترونیکی
دفاتر خدمات الکترونیکی

با انتخاب نام استان و شهر،فهرستی از دفاتر خدماتی مربوط به پرسنل نیروهای مسلح در این بخش وجود دارد. دفاتر خدماتی مسئول ارایه خدمات گوناگونی به پرسنل هستند.

مراکز خدمات درمانی

کلیه مراکز خدمات درمانی از قبیل بیمارستان ها، داروخانه ها، کلینیک ها و آزمایشگاه ها در این بخش قابل مشاهده هستند. با جستجو بر روی موارد مورد نظر خود، امکان استفاده از این بخش وجود دارد.

اطلاعات دارویی

دریافت اطلاعات راجع به داروهای مختلف در این بخش امکان پذیر است. در جستجوی پیشرفته بر اساس کد ، نام ژنریک ، شکل دارو و قیمت می توان به جستجوی داروها پرداخت.